OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

ARO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

z siedzibą w Świdnicy , przy ul.Kosynierów 10A

 

  1. Stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży.

 

Niniejsze „Ogólne Warunki Sprzedaży” zwane dalej [OWS] mają zastosowanie do dokonywanych pomiędzy stronami transakcji, których przedmiotem będzie sprzedaż towarów (stanowiących przedmiot działalności handlowej Sprzedawcy) dokonywana przez Firmę ARO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, zwaną w treści niniejszych OWS [Sprzedawcą], na rzecz dowolnego podmiotu, który dokonuje zakupu w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą (tj. nie jako konsument w rozumieniu art.22 1kodeksu cywilnego) - zwanego w treści niniejszych OWS [Kupującym].

OWS stanowią integralną część transakcji sprzedaży, umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawieranych między Sprzedawcą i Kupującymi. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień OWS może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy pod rygorem nieważności.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych OWS a treścią łączącej strony umowy, zastosowanie mają postanowienia umowy.

W razie istnienia wzorca umownego Kupującego, postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie tylko, o ile nie są sprzeczne z niniejszymi OWS.

 

 

II. OFERTA, POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA , ZAWARCIE UMOWY.

 

1. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego pisemnego zamówienia i jego przyjęcie przez Sprzedawcę. Zamówienie może być złożone osobiście albo przesłane za pośrednictwem:

a. faxu;

b. korespondencji elektronicznej.

 

2. Zamówienie składane przez Kupującego powinno w swej treści zawierać:

a. nazwa towaru/ wyrobu;

b. wymiary towaru/ wyrobu;

c. sposób obróbki;

d. ilość ;

e. sposób odbioru towaru ( w siedzibie Sprzedawcy lub za pośrednictwem firmy transportowej wówczas konieczne jest ustalenie kosztów tego transportu jak również, która strona transakcji zorganizuje transport);

d. pełne dane Kupującego- adres siedziby, pełna nazwa zgodna z wpisem do KRS lub CEDG;

e. wskazanie osób uprawnionych do złożenia zamówienia wraz z pisemnym umocowaniem od właściciela firmy do składania takich zamówień;

f. wskazanie firmy spedycyjnej , osób uprawnionych do odbioru zamówionych towarów, dokumentów WZ, dokumentów CMR, podpisywania faktur;

g. wskazanie adresu mailowego do stałego kontaktu w sprawie zamówienia;

h. numer NIP oraz KRS Kupującego.

 

3. Składając zamówienie, Kupujący przedstawia Sprzedawcy kopie następujących dokumentów:

a. aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców tj. KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

b. decyzji o nadaniu numeru REGON;

c. decyzji o nadaniu numeru NIP.

Kupujący zobowiązuje się do bezzwłocznego powiadomienia Sprzedającego o zamiarze dokonania zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zmian osób posiadających uprawnienia do składania oświadczeń w imieniu firmy, zmiany siedziby firmy, nazwy, wspólników, zmiany miejsca zamieszkania osób prowadzących działalność gospodarczą.

4. Składając zamówienie, osoba działająca w imieniu i na rzecz Kupującego przedstawia Sprzedawcy w oryginalne pisemne upoważnienie od osoby uprawnionej do reprezentacji Kupującego i oświadczenie, że Kupujący zapoznał się z ogólnymi warunkami sprzedaży obwiązującymi w Firmie Sprzedawcy.

5. Obowiązek dotyczący przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 4 nie dotyczy zamówień składanych przez Kupujących, którzy pozostają ze Sprzedawcą w stałych stosunkach gospodarczych i przedstawili stałe upoważnienia do reprezentacji Kupującego oraz oświadczenie, że Kupujący zapoznał się z ogólnymi warunkami sprzedaży obwiązującymi w Firmie Sprzedawcy.

6. Sprzedawca w terminie do pięciu dni roboczych przesyła drogą elektroniczną Kupującemu pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia potwierdzając następujące jego elementy:

a. nazwa towaru/ wyrobu;

b. sposób obróbki towaru/ wyrobu;

c. ilość;

c. cenę;

d. termin płatności i sposób płatności ceny;

e. termin i miejsce odbioru towaru;

f. sposób odbioru towaru;

g. sposobu zapakowania,

h. koszt transportu;

i. zabezpieczenie transakcji przez Kupującego ;

j. termin realizacji zamówienia;

 

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego - przed odbiorem towarów przedpłaty w wysokości 100% ceny zamówionego towaru.

8. O ile Sprzedawca nie zastrzegł inaczej, propozycja dokonania sprzedaży złożona Kupującemu przez Sprzedawcę, ważna jest 14 dni od dnia jej wysłania przez Sprzedawcę. Proponowana przez Sprzedawcę cena nie zawiera kosztów żądanych ewentualnie przez Kupującego certyfikatów, atestów, badań i konfekcjonowania towarów, które to koszty będą doliczone do ceny towaru, chyba, że strony postanowią inaczej.

9. Złożenie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy, zaś brak odpowiedzi nie będzie oznaczał milczącego przyjęcia zamówienia. Przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji wymaga pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę jego przyjęcia. W przypadku przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia z zastrzeżeniami, Kupujący związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on niezwłocznie (1 dzień roboczy) swoich ewentualnych uwag. Niezwłoczne zgłoszenie takich uwag uważa się za złożenie nowego zamówienia, przy czym postanowienia zdań poprzedzających stosuje się odpowiednio.

10. Fakt przyjęcia zamówienia nie wiąże Sprzedawcy w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, albo zachowań Kupującego lub osób trzecich (w tym dostawców sprzedawcy), dostarczenie i sprzedaż towarów jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione.

11. Przyjęcie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy również w sytuacji, gdyby Kupujący opóźniał się z zapłatą na rzecz Sprzedawcy jakichkolwiek należności.

12. W przypadku zamawiania przez Kupującego towarów niestandardowych (tj. nie znajdujących się u Sprzedawcy w bieżącej sprzedaży wymagane jest wpłacenie przez Kupującego zaliczki/ w wysokości do 100% wartości brutto zamawianego towaru, chyba, że strony postanowią inaczej. Zaliczka zostaje rozliczona poprzez jej zaliczenie na poczet zobowiązań Kupującego.

13. Sprzedawca informuje, iż produkowane przez niego pale toczone i paliki ogrodowe nie są elementami konstrukcyjnymi, przeznaczonymi do wykorzystania ich w nośnych konstrukcjach drewnianych.

 

III. Ceny, warunki płatności i niewywiązanie się z płatności.

 

1. Kupujący zapłaci za towar cenę określoną przez Sprzedawcę w fakturze VAT lub fakturze pro-forma.

2. Kupujący ponosi koszty wszelkich podatków, ceł i innych opłat, które zobowiązany jest on zapłacić przy odbiorze dostawy, natomiast Sprzedawca w przypadku eksportu towarów ponosi koszty odpraw celnych i innych obowiązkowych opłat do zapłaty na terenie Polski.

4. Jeśli stawki cen zostaną określone w walucie innej niż polski złoty (PLN) to cena na fakturze będzie równowartością w polskich złotych danej stawki walutowej wg średniego kursu danej waluty ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury.

5. Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatek lub jakiekolwiek inne obciążenie publicznoprawne, lub nastąpią zmiany w wysokościach takich opłat, podatków lub obciążeń, lub zmiana kursu walut, Sprzedawca może odpowiednio zmienić cenę, nawet jeśli nie zostało to uwzględnione w umowie pomiędzy Stronami.

6. W przypadku, jeżeli w treści ustaleń stron nie wskazano, czy dane stawki lub ceny są stawkami netto czy brutto, zawsze uważać się będzie, że są to stawki netto, do których doliczony zostanie podatek (w szczególności VAT) w obowiązującej w danym czasie stawce.

7. Zapłata zostanie dokonana w terminie wskazanym w treści faktury - zgodnie z ustaleniami stron, w wypadku zaś braku takich ustaleń - w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wydania Kupującemu towaru.

8. W przypadku gdy zamówiony przez Kupującego towar będzie gotowy do odbioru, wówczas Kupujący zobowiązany jest potwierdzić mailowo lub telefonicznie potwierdzić datę odbioru towaru przez Kupującego.

9. Sprzedawca nie naliczy kosztów przechowywania zamówionego przez Kupującego towaru tylko wtedy, jeśli Kupujący odbierze towar w terminie 30 dni licząc od dnia, kiedy towar był gotowy do odbioru w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia .

10. Sprzedawcy przysługuje prawo wystawienia faktury z terminem płatności i na warunkach finansowych jak zostały ustalone pomiędzy Stronami na rzecz Kupującego także wówczas, gdy zamówiony towar nie zostanie odebrany przez Kupującego w terminie 14 dni licząc od dnia kiedy towar był gotowy do odbioru w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia .

11. Jeśli Kupujący nie dokona odbioru towaru w ustalonym terminie, cena i inne świadczenia muszą być mimo to uiszczone tak, jakby wydanie towaru odbyło się zgodnie z zamówieniem.

12. Jeśli Kupujący nie wykona jakichkolwiek swoich zobowiązań w ciągu 7 dniod końca ustalonego terminu, Sprzedawca ma prawo :

a. pisemnie odstąpić od umowy bez uprzedniego kierowania do Kupującego jakichkolwiek dodatkowych wezwań;

b. albo przesunąć termin realizacji zamówienia do czasu otrzymania od Kupującego oczekiwanych informacji.

13. Po upływie terminu określonego w ustępie poprzedzającym Sprzedawca może też, z zachowaniem prawa do odstąpienia od umowy w każdym czasie, zmagazynować ten towar w dowolnym miejscu na ryzyko i koszt Kupującego i domagać się wykonania przez Kupującego umowy i dodatkowo - zapłacenia owych kosztów magazynowania. Koszt przechowywania towaru na magazynie Sprzedawcy do 14 dni od postawienia towaru do dyspozycji Kupującego jest zawarty w cenie danego towaru. Przechowywanie towaru powyżej tego terminu przez Sprzedawcę w swoim magazynie skutkować będzie prawem do naliczenia opłaty w wysokości …20…zł. 1 dzień.

14. Niezależnie od treści ustępów poprzedzających Sprzedawca może dochodzić odszkodowania w zakresie, w jakim poniesiona przezeń szkoda przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych.

15. Za dzień dokonania zapłaty uważać się będzie dzień zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy. W wypadku uchybienia terminowi zapłaty Sprzedawcy służy roszczenie o zapłatę przez Kupującego odsetek zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa (ustawowych za opóźnienie). W przypadku opóźnienia w płatności przez Kupującego Sprzedawca automatycznie wystawia notę odsetkową i wysyła do Kupującego.

16. Jeśli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, Sprzedawca ma prawo żądać - przed wydaniem towaru i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności - uiszczenia całej należności.

17. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności.

18. Cena zakupu podlega zapłacie w całości w ciągu ustalonego terminu .

19. W przypadku, gdy płatność nie zostanie zrealizowana w terminie Sprzedawca ma prawo do:

a. opóźnienia w wykonaniu swoich obowiązków do momentu zrealizowania zaległych płatności;

b. żądania odpowiedniego przedłużenia terminu na realizację dostawy lub wykonanie świadczenia;

c. żądania zapłaty całej zaległej kwoty;

d. w przypadku niewywiązania się z obowiązków w dodatkowo wyznaczonym terminie do odstąpienia od umowy również prawa dla Sprzedawcy do odstąpienia od umowy w całości w przypadku dostawy podzielnej.

20. Kupujący w przypadku ewentualnego odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę zobowiązany jest do natychmiastowej zapłaty na rzecz Sprzedawcy opłaty za anulowanie w wysokości 10% ceny i do zwrotu wszelkich strat przekraczających powyższą kwotę.

21. W przypadku gdy prowadzona jest przeciwko Kupującemu egzekucja sądowa, lub pojawią się wątpliwości Sprzedawcy co do zdolności płatniczych Kupującego, Sprzedawca ma prawo do:

a. natychmiastowego zażądania spłaty wszystkich należności niezależnie od ich terminów płatności;

b. wstrzymania wszystkich dostaw w ramach do tej pory niezrealizowanych umów i realizacji dostaw dalszych wyłącznie na podstawie przedpłaty. W przypadku ewentualnej odmowy zapłaty zaliczki przez Kupującego,Sprzedawca może odstąpić od umowy, a także dochodzić odszkodowania za szkody.

 

IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA.

 

1. Termin realizacji zamówienia wynika z treści potwierdzenia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

2. Przed zaplanowaną datą odbioru towaru, Kupujący ustala ze Sprzedającym - telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - datę i godzinę odbioru towaru.

3. W przypadku niezależnego od Sprzedawcy opóźnienia w realizacji zamówienia, termin realizacji zamówienia zostaje przedłużony o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej Sprzedawcy terminową realizację zamówienia. W razie opóźnienia w realizacji zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego o przyczynie opóźnienia i nowej przewidywanej dacie realizacji zamówienia.

 

V. Dostawy, obowiązek sprawdzenia jakości towaru i skutki uchybienia terminom.

 

1. O ile strony na piśmie nie uzgodniły inaczej, dostawa zamówionych towarów następuje na koszt Kupującego według ustalonych wspólnie zasad spedycji.

2.Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności za ubytki, zmiany lub uszkodzenia towaru powstałe podczas transportu. Uszkodzenia towaru nie zwalniają Kupującego z obowiązku zapłaty za towar i nie uprawniają Kupującego do żądania dostarczenia towaru wolnego od usterek lub do żądania zapłaty odszkodowania (korekty faktury).

4. Na wyraźne żądanie Kupującego Sprzedawca ubezpieczy transport towarów na koszt Kupującego.

5. W przypadku, gdy towar dostarczany jest za pośrednictwem niezależnego Przewoźnika, odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego w momencie wydania tego towaru Przewoźnikowi, jeżeli był on zaangażowany przez Kupującego.

6. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje odbioru towaru z magazynu Sprzedawcy, własnym transportem, przejmuje na siebie odpowiedzialność za towar w momencie wydania towaru z magazynu Sprzedawcy osobie prowadzącej środek transportu Kupującego. Kupujący jest zobowiązany zastosować się do treści zaleceń Sprzedawcy co do warunków transportu towarów w zakresie tego przyjmuje do wiadomości.

7. W przypadku, gdy w treści ustaleń stron nie zawarto szczegółowych informacji w zakresie jakości i opakowania towarów, domniemywać się będzie, że dostarczane winny być towary o jakości odpowiadającej średnim wymaganiom dla danego gatunku i rodzaju towarów.

8. Koszt opakowania innego niż określone wyżej a którego to opakowania Kupujący zażądał, obciąża Kupującego po cenie kosztów własnych Sprzedawcy. Kupujący może zostać obciążony również kosztami żądanego zabezpieczenia lub ubezpieczenia towaru na czas transportu.

9. Kupujący zobowiązany jest skontrolować w szczególności stan przesyłki (ładunku) oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonych towarów natychmiast po ich dostarczeniu (wydaniu) i dokonać właściwej adnotacji na liście przewozowym lub innym dowodzie wydania, a także natychmiast zgłosić Przewoźnikowi (zgodnie z właściwymi przepisami przewozowymi) i Sprzedawcy, w formie pisemnej, ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie oraz umożliwić przedstawicielowi Sprzedawcy zbadanie, w niezwłocznym terminie, nienaruszonych towarów. Dokonanie przez Kupującego odbioru towarów bez ich zbadania lub nie zgłoszenie zastrzeżeń natychmiast po zbadaniu towarów będzie uważane za potwierdzenie, że towary zostały dostarczone prawidłowo, we właściwej ilości i posiadają prawidłowe cechy i właściwości.

10. Pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad towarów lub niezgodności dostawy z zamówieniem lub jego potwierdzeniem - Kupujący zobowiązany jest dopełnić wszystkich formalności przewidzianych wyżej w punktach poprzedzających, w szczególności zgłosić Sprzedawcy stwierdzone nieprawidłowości natychmiast po ich stwierdzeniu, ale nie później niż w chwili, w której stosownie do postanowień powyższych stwierdzenie nieprawidłowości było możliwe.

11. W przypadku, gdy stronie stanie się wiadomym, że nie będzie w stanie dotrzymać ustalonego umową terminu, powinna o tym niezwłocznie poinformować drugą stronę, podając równocześnie przewidywany termin zrealizowania obowiązków, których dotyczy opóźnienie.

12. Jeśli termin dostawy zostanie odroczony z powodu okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi wyłącznej winy, w szczególności okoliczności przewidzianych w treści niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Sprzedawca może przesunąć następne dostawy w proporcjonalny sposób i nie odpowiada za skutki takiego przesunięcia.

VI. Reklamacje.

 

1. Kupujący zobowiązany jest do dokładnej kontroli towarów w momencie odbioru i powiadomienia na piśmie o:

a. wszelkich brakach ilościowych w momencie odbioru towaru;

b. a o wszelkich wadach jakościowych w momencie odbioru towaru;

Niedotrzymanie terminów opisanych wyżej powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń Kupującego z tytułu reklamacji jakościowych i ilościowych.

2. Jeżeli zawiadomienie o wadzie zostanie przekazane w odpowiednim terminie i Sprzedawca potwierdzi istnienie wady wówczas może on według swojego uznania:

a. usunąć wadę jeśli jest to technicznie i technologicznie możliwe;

b. dokonać wymiany towaru na nowy;

c. lub przyjąć z powrotem wadliwe towary i uznać rachunek ceną nabycia lub przyznaniem rabatu cenowego.

Kupującemu nie przysługują żadne inne prawa, w tym żądanie utraconych korzyści.

3. Kupujący nie jest uprawniony do wstrzymania płatności ze względu na roszczenia z tytułu rękojmi lub inne roszczenia, niezależnie od ich rodzaju.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyłącznie w przypadku umyślnego działania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty wtórne, w szczególności za utracone korzyści itp.

5. Zwrot wadliwego towaru wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Sprzedawcy. Jeżeli towary zostaną zwrócone bez uzyskania uprzedniej zgody, Sprzedawca będzie mieć prawo do odmowy przyjęcia zwracanych towarów i ich zwrotnej wysyłki do Kupującego na jego koszt.

6. Jeśli w trakcie użycia towaru okaże się, że zawiera on wady Kupujący musi zaniechać dalszego wykorzystania tego towaru. Kupujący ma obowiązek zabezpieczyć wadliwy towar i przechowywać do chwili wymiany lub zwrotu .

7.Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wad lub niedoborów towaru jest ograniczona wyłącznie do obowiązków opisanych w treści niniejszych OWS, nigdy zaś nie obejmuje odszkodowania pieniężnego. Zapisy zawarte w pkt.VI stanowią modyfikację przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej uregulowanych w kodeksie cywilnym.

 

VII. Zakres odpowiedzialności.

 

1. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.

2. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności nie może łącznie przekraczać 40%ceny netto towaru, którego dotyczyły okoliczności stanowiące podstawę odpowiedzialności Sprzedawcy.

3. Zasadą jest, iż odpowiedzialność za sposób wykorzystania towarów ponosi w pełni i wyłącznie Kupujący .

4. Poza opisaną wyżej odpowiedzialnością z tytułu wad towaru, Kupujący nie ma prawa do odszkodowania za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną przez towar (w tym przez produkt niebezpieczny) lub w związku z jego posiadaniem lub użyciem – za wyjątkiem obowiązkowej odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

VIII. Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe.

 

1. Do rozstrzygania wszelkich mogących wyniknąć pomiędzy stronami sporów mogących wiązać się ze stosunkami opartymi na zawieranych przez strony umowach sprzedaży lub innych umowach, do których zastosowanie znajdowałyby niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, wyłącznie właściwy będzie Sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy i prawo polskie.

2. Do każdego , zamówienia lub umowy sprzedaży, na mocy której Sprzedawca dokona na rzecz Kupującego sprzedaży jakichkolwiek towarów, znajdują zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (jeżeli Kupujący w jakiejkolwiek formie i kiedykolwiek został o nich poinformowany lub mógł się z łatwością zapoznać z ich treścią i jeżeli strony nie wyłączyły na piśmie stosowania tych – wszystkich lub niektórych – warunków) jak również – w zakresie nie unormowanych w treści niniejszych OWS - odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych.

3. Niezależnie od treści niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, umowa pomiędzy stronami może ulec odpowiedniej zmianie w wypadku wprowadzenia bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych, z których treści wynikać będą dodatkowe obowiązki stron. W szczególności Sprzedawca może powoływać się na wszelkie zmiany przepisów i okoliczności, które to zmiany mogą pociągać za sobą zmianę kosztów działalności lub obciążeń o charakterze publicznoprawnym, a co za tym idzie zmianę warunków złożonej przez Sprzedawcę oferty albo już zawartej pomiędzy stronami lecz jeszcze nie wykonanej umowy.

 

IX. Inne .

 

1. O ile strony nie uzgodnią – na piśmie – inaczej, uważać się będzie, że zobowiązanie Sprzedawcy nie obejmuje żadnych innych świadczeń poza wydaniem Kupującemu towaru stanowiącego przedmiot umowy stron oraz przeniesieniem na Kupującego własności tego towaru po otrzymaniu od Kupującego ceny sprzedaży (w szczególności zobowiązanie Sprzedawcy nie obejmuje obsługi technicznej odnośnie wykorzystania towaru).

2. Z zastrzeżeniem sytuacji odmiennie unormowanych w treści niniejszych warunków, następujące okoliczności mogą stanowić, bez konsekwencji dla stron, podstawę do odstąpienia od umowy, jeśli wydarzyły się po zawarciu umowy i w istotny sposób utrudniają jej wykonanie: konflikt pracowniczy i każda inna okoliczność, nad którą strona nie panuje (np. siła wyższa), taka jak w szczególności pożar, wojna, mobilizacja albo nieprzewidywalne powołania do służby wojskowej, inne zdarzenia o podobnym zasięgu lub doniosłości, rekwizycje, zajęcia, restrykcje walutowe, powstania i zamieszki, niedostatek środków transportu, ogólny niedobór towarów, kasacja części produkcji albo środków trwałych lub obrotowych, ograniczenia dotyczące środków napędowych oraz wady albo opóźnienia lub uchybienia ze strony przewoźników, producentów lub poddostawców towarów stanowiących przedmiot sprzedaży albo innych osób trzecich. Strona nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki będące wynikiem zachowań drugiej strony lub osób trzecich, za zachowania których to osób strona ta w świetle prawa nie odpowiada. Jeśli umowa nie może być wykonana w odpowiednim czasie, każda ze stron ma prawo odstąpić od tej umowy w tej części, której wykonanie zostało utrudnione z przyczyn wymienionych powyżej.

 

 

Aneta Trzaskalska

Prezes Zarządu Komplementariusza

ARO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Spółce ARO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa