POLITYKA PRYWATNOŚCI

ARO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Klauzula informacyjna RODO dla Kontrahentów 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , w związku z nawiązywaną nową współpracą oraz współpracą już nawiązaną , szanując prywatność naszych kontrahentów , informujemy ;


1. Administratorem danych osobowych jest ARO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Świdnicy, przy ul.Kosynierów 10a, NIP; 9731032031.

Jako Administrator danych przetwarzamy dane naszych kontrahentów w celu ;

* zawarcia umowy na podstawie zainteresowania nasza ofertą

* wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 RODO

* przekazywania aktualnych informacji handlowych o naszej ofercie oraz ofercie podmiotów z nami współpracujących na podstawie zgody kontrahenta art. 6 ust. 1 ( w zakresie marketingu towarów i usług innych podmiotów) i art. 6 ust. 1 RODO ( w zakresie marketingu własnego) , jak również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - w celu ewentualnego ustalenie, dochodzenie lub obrony roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 RODO

 

2. Każdy kontrahent prawo do;

* dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii,

* do ich poprawiania, żądania ich usunięcia ,

* przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania danych.

* Przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sytuacji wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać dane kontrahenta we wskazanych celach , chyba , że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów kontrahenta, praw i wolności lub jego dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia , dochodzenia lub ochrony roszczeń. Aby skorzystać z Twoich praw skontaktuj się z Administratorem.
- pisemnie na podany adres siedziby; 66-008 Świdnica , ul. Kosynierów 10a
- przez e-maila: puparo@wp.pl
- telefonicznie 683273270

 

3. Odbiorcami danych osobowych naszych kontrahentów są te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi wspierające wykonanie umowy , w szczególności księgowe, prawnicze, informatyczne , transportowe .Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia przez naszego kontrahenta sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu towarów i usług innych podmiotów można wycofać w każdym czasie, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

4. W przypadku, gdy kontrahent uzna , iż jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

 

5. Podanie danych przez kontrahenta jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

 

6. Okres przechowywania danych osobowych; . dane naszych kontrahentów są przez administratora przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz w wykonaniu obowiązków nałożonych na administratora przez przepisy prawa podatkowego tj. przez okres 6 lat od końca roku w którym umowa wygasła.